මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අනාගත යුධ සැලසුම්.

මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අනාගත යුධ සැලසුම්…ඩෑන් ප්‍රියසාද් ඉන්දියන් එම්බසිය ඉදිරිපිට පැවති උද්ඝෝෂණය අතරතුර මාධ්‍යට දැක්වූ අදහස්.

Related posts

Leave a Comment