5000ට එහා ගිය වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි.

5000ට එහා ගිය වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි..මහජන අයිතීන් සුරකීමේ සංවිධානය අසේල සම්පත් අද (07) මාධ්‍යට දැක්වූ අදහස්.

Related posts

Leave a Comment