රුපියල් 2,000 දීමනාව හිමිනොවූ අයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවක්

අඩු ආදායම්ලාභී අය වෙනුවෙන් ලබාදෙන රුපියල් 2,000 දීමනාව හිමිනොවූ පුද්ගලයින්ට ඒ සඳහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සළසා දී තිබෙනවා.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මේ වනවිට රුපියල් 2,000 දීමනාව ලබා දෙමින් ඇති බවයි ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරිම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සඳහන් කළේ.

එය අවසන් කළ ප්‍රදේශවල ජිවත්වන, ආදායම් අහිමි වූ නමුත් මෙතෙක් එම දීමනාව නොලැබී ඇති අය වෙතොත් ඒ පිළිබඳ අභියාචනා ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

සෙසු ප්‍රදේශවල රුපියල් 2,000 දීමනාව ලබා දීම කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැවීමට පියවර ගෙන ඇති බව ද, ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරිම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment