පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි අගමැතිගේ අවධානය

පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන ලබන වසරේදී ලාභ ලබන ආයතන ලෙස පරිවර්තනය කර ගැනීම කෙරෙහි සියලු නිලධාරින්ගේ අවධානය යොමුවිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

සියලු රාජ්‍ය ආයතන ලබන වසරේදී විශේෂ ප්‍රගතියක් අත්කරගත යුතු බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතනයන්හි තෙවන කාර්තුව සඳහා වූ ප්‍රගති සමාලෝචනයට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක්වෙමින් මේ බව පවසා සිටියා.

Related posts

Leave a Comment