සයිනොෆාම් සඳහා වැය කළ මුදල ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන්

සයිනොෆාම් (Sinopharm) එන්නත් සඳහා වැය කරන ලද ඩොලර් මිලියන 85ක මුදල ප්‍රතිපූරණය කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟවී තිබෙනවා.

ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ඒ බව සඳහන් කළා. 

Related posts

Leave a Comment