ප්‍රතිකාරක හා පුනරුත්ථාපන පනත ගැන ගත් තීරණය

ප්‍රතිකාරක හා පුනරුත්ථාපන පනත සංශෝදනය කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එම පනත 2007 අංක 54 දරණ පුනරුත්ථාපන පනත ලෙස හැඳින්වෙනවා.

මෙම පනතේ මත්ද්‍රව්‍ය මත යැපෙන පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසා තිබෙනවා.

ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පත සකස් කරන ලෙස නීතිකෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ, ආරක්ෂක අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා සහ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විසින්.

Related posts

Leave a Comment