බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීම ගැන ඉඟියක්

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම නිසා ක්‍ෂේත්‍ර ගණනාවකට බලපෑම් එල්ල වී තිබෙන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව රැසක් සිය අදහස් දැක්වීම් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සහනාධාරයක් නොලැබුණහොත් අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 30 දක්වා ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව පෞද්ගලික බස් හිමියන් පවසනවා.

Related posts

Leave a Comment