මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

සියලු බලපත්‍රලාභී බැංකු ලබන 11 සහ 12 යන දෙදින තුළ ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා සාමාන්‍ය පරිදි විවෘත කර තැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

Related posts

Leave a Comment