රුසියාව අමානුෂික ප්‍රහාරයේ වගකීම භාර නොගනී

රුසියාව යුක්‍රේනයේ දුම්රිය පොළක් වෙත එල්ල කරන ලද මිසයිල ප්‍රහාරය රුසියාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.

තම රාජ්‍යය ජාත්‍යන්තරය ඉදිරියේ අපහසුතාවයට පත් කිරීමේ අරමුණින් යුක්‍රේනය මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට ඇති බව රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

Related posts

Leave a Comment