ලබන සතිය සඳහා විදුලිය කැපෙන හැටි

ලබන සතිය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) ඉල්ලා සිටි විදුලි කප්පාදුව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන සතිය තුළ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන කාලසටහන පහත පරිදි වනවා.

  • අප්‍රේල් 11 සහ 12 යන දිනවල පැය 04 යි
  • අප්‍රේල් 13 සිට 15 දක්වා විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ
  • අප්‍රේල් 16 සහ 17 යන දිනවල පැය 02 යි විනාඩි 15 යි

11 සහ 12 යන දිනවල (පැය 04 යි)

කලාප ABCDEFGHIJKL

  • උදේ 8:30 සිට සවස 5:30 දක්වා යන කාලය ඇතුළත පැය 2 යි විනාඩි 15 යි
  • සවස 5:30 සිට 10:45 දක්වා යන කාලය ඇතුළත පැය 1 යි විනාඩි 45 යි

කලාප PQRSTUVW

  • උදේ 10:45 සිට සවස 5:30 දක්වා යන කාලය ඇතුළත පැය 2 යි විනාඩි 15 යි
  • සවස 5:30 සිට 10:45 දක්වා යන කාලය ඇතුළත පැය 1 යි විනාඩි 45 යි

16 සිට 17 යන දිනවල (පැය 02 යි විනාඩි 15 යි)

කලාප ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW

  • උදේ 9 සිට සවස 6 දක්වා යන කාලය ඇතුළත පැය 2 යි විනාඩි 15 යි

Related posts

Leave a Comment