මාස 6 කට අවශ්‍ය ඖෂධ චීනයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ මිලියන 500ක ප්‍රදානයක් යටතේ චීනයෙන් හිමිවන පළමු ඖෂධ කාණ්ඩය හෙට දිවයිනට පැමිණීමට නියමිත බවයි.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 10ක් වටිනා ජීවිතාරක්ෂක උපකරණ සහ එන්නත් සිරින්ජ 256,320ක් මෙම පරිත්‍යාගයට ඇතුළත් වෙනවා.

චීනය තවත් සිලින්ජර 256,320ක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට නියමිතයි.

තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මෙම සම්පුර්ණ සිලින්ජර සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අවශ්‍යතාවය මාස 6කට සම්පූර්ණ කිරීමට සමත්වෙන බවයි.

Related posts

Leave a Comment