රුපියල් මිලියන 93,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්

මේ මස 22 වනදා රුපියල් මිලියන 93,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එහිදී දින 91 කින් කල් පිරෙන මිලියන 40,000 ක බිල්පත්, දින 182 කින් කල් පිරෙන මිලියන 25,000 ක බිල්පත් සහ දින 364 කින් කල් පිරෙන මිලියන 28,000 ක බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇති.

Related posts

Leave a Comment