සෝමාලියාවේ දරුවන් මිලියන 1.5කට මන්දපෝෂණය

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නවතම වාර්තාවක් අනාවරණ කර තිබෙන්නේ සෝමාලියාව තුළ වයස අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් මිලියන 1.5කට අධික සංඛ්‍යාවක් මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන බවයි.

එම දරුවන්ගෙන් තුන්ලක්ෂ 56,000ක් පමණ සැප්තැම්බර් මාසය වන විට මියයාමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බවයි එම සංවිධානය අනතුරු අගවන්නේ.

මෙම තත්ත්වය ඉහළ යාමට හේතුවී තිබෙන්නේ සෝමාලියාව තුල දීර්ඝ කාලයකින් වැසි නොලැබීම සහ මන්දපෝෂණයයි.

Related posts

Leave a Comment