22වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත මෙතනින්

22වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්.,

http://www.documents.gov.lk/files/bill/2022/6/217-2022_S.pdf

Related posts

Leave a Comment