මෙරට වෙළෙඳ ශේෂයේ අතිරික්තයක්

මෙම වසරේ ජූනි මාසයේදී 20 වසරකට පසුව වෙළෙඳ ශේෂය අතිරික්තයක් වාර්තා කර ඇති බව මහ බැංකුව පවසනවා.

මෙයට හේතුව වන්නේ ජූනි මාසයේ අපනයන ආදායම ඉහළ යාම සහ ආනයන වියදම අඛණ්ඩව පහත වැටීමයි.

Related posts

Leave a Comment