අද දිනයට අදාළ විනිමය අනුපාත

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (02) දිනයට අදාළ විනිමය අනුපාත ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 357.27 ක් ලෙස සටහන් වන අතර එහි විකුණුම් මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 368.50 ක් ලෙසයි.

අද විනිමය අනුපාත පහත පරිදි වනවා.

Related posts

Leave a Comment