වී කිලෝවකට නියම වූ උපරිම මිල මෙන්න

මෙවර යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමෙි දී වී කිලෝවකට උපරිම මිලක් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් නියම කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වී කිලෝවකට උපරිම මිල පහත පරිදි වනවා.

නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 120
සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 125
කැකුළු වී කිලෝවක් රුපියල් 125
කීරි සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 130

Related posts

Leave a Comment