මෙරටට ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගැනීමට නව ක්‍රමවේදයක්

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් ආයෝජකයින් සඳහා මාර්ගගත වීසා නිර්දේශ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සිය කටයුතු ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ පියවරක් ලෙසයි.

එමඟින්, ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගැනීම පහසුවන බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය එක්ව සිදුකරනවා.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ආයෝජකයින්ගේ අවශ්‍යතාවය මත වාර්ෂිකව වීසා බලපත්‍ර 7,500 – 8,000 අතර ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මණ්ඩලය පවසන්නේ.

ඒ සඳහා ආයෝජකයින්ට කිහිපවරක් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණිම මඟහරවමින් එම ක්‍රියාවලිය පහසුකිරීම සඳහා මාර්ගගත වීසා නිර්දේශ ක්‍රියාවලිය ආරම්භකළ බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්…

Related posts

Leave a Comment