22 ගැන විවාදය පැවැත්වෙන දිනය

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ලබන ඔක්තෝබර් 06 සහ 7 වනදා විවාදයට ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ දී තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව ලබන 03 වන සඳුදා සිට 07 වන සිකුරාදා රැස්වීමට ද එහිදී තීරණය කර තිබෙනවා.

https://bit.ly/3yjVXF6

Related posts

Leave a Comment