කොටස් හුවමාරුවේ විශේෂ වෙනසක්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ගනුදෙනු කිරීමේ කාලය අද (01) සිට විනාඩි 30 කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

එම දීර්ඝ කිරීමත් සමඟ පූර්ව ගනුදෙනු පෙරවරු 9:30 සිට පෙරවරු 10:00 දක්වා ද, පෙරවරු 10:00 ට පැවැත්වෙන විවෘත වෙන්දේසියෙන් පසුව පස්වරු 1.00 දක්වා සාමාන්‍ය ගනුදෙනු ද ක්‍රියාත්මක වනවා.

Related posts

Leave a Comment