අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹේ

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ වීතිබෙනවා.

ඒ අනුව අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද සිට ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment