ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නා ක්‍රමවේදයේ වෙනසක්

ගුරු වෘත්තීය සඳහා මින් ඉදිරියට බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයේ යම් වෙනසක් සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතා පවනවා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා අද (24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අසන ලද පැනයකට පිළිතුරු දෙමින්.

පොදු විභාගයේ ලකුණු සහ ව්‍යූහගත සම්මුඛ සාකච්ඡා මඟින් අදාළ බඳවාගැනීම් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියා.

ඒ අනුව ජාතික අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment