සීමා නිරණ කොමිසමේ යෝජනා සඳහා ලබා දී තිබූ කාලය දීර්ඝ කරයි

පළාත් පාලන ආයතනවල කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දී තිබූ කාලය දීර්ඝ කර තිබෙනවා. 

විවිධ පාර්ශවයන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි පළාත් පාලන ආයතන සඳහා කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණය කිරීමේ ජාතික කමිටුවේ සභාපති සහ ජාතික මැතිවරණ කොමිසමේ හිටපු කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවේ.  

ඒ අනුව එම කාලය දෙසැම්බර් 5 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කළ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවසුවා.

Related posts

Leave a Comment