ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්දයක් විමසීමක්

ඊයේ (24) පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය සම්මත කරගැනීම සඳහා ඡන්දයක් විමසීමක් සිදු කළා.

එහිදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 91ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 10ක් හිමි වුණා.

ඒ අනුව කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දුන්නේ වැය ශීර්ෂය සංශෝධන සහිතව සම්මත වූ බවයි.

Related posts

Leave a Comment