මෙරටින් පළමු ඇඹුල් කෙසෙල් තොගය අපනයනයට කටයුතු

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඇඹුල් කෙසෙල් තොගය ඩුබායි වෙත අපනයනය කිරීමට හෙට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ විදේශ අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන කෘෂි නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ අනුව රාජාංගණය ප්‍රදේශයේ අක්කර 500ක වගා කර තිබෙන ඇඹුල් කෙසෙල් මෙසේ විදේශ වෙළෙඳ පොළට අපනයනය කෙරෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment