ස්ටාලින් විරුද්ධව ගුරුවරුන් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක

ජෝසප් ස්ටාලින් මහතාට විරුද්ධව ගුරුවරුන් පිරිසක් අද කොළඹ පිහිටි ලංකා ගුරු සංගම් ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිරතවී තිබෙනවා.

ඒ ගුරුවරුන්ගේ නිල ඇඳුම වෙනස් කිරීමට ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා ගනු ලබන උත්සාහයට විරුද්ධවයි.

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වල මුදල් වලට යටවී ස්ටාලින් ගුරු වෘත්තිය විනාශ කිරීමට කටයුතු කරන බව උද්ඝෝෂකයන එහිදී චෝදනා කළා.

Related posts

Leave a Comment