බොරතෙල් මිලෙහි වෙනසක්

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල 2% කට වැඩි ප්‍රතිශතයකින් තවදුරටත් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ පසුගිය සතියට සාපේක්ෂවයි.

ඒ අනුව W.T.I. වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 74.29 ක් වන අතර බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 79.4ක් වනවා.

Related posts

Leave a Comment