අප්‍රිකානුවන්ගේ සුප්‍රසිද්ධ Voodoo උත්සවය (PHOTOS)

සෑම වසරකම අප්‍රිකාවේ බෙනින් හි, ස්වදේශිකයන් විසින් ස්වභාවික ආත්මයන්ට නමස්කාර කරන සහ මුතුන් මිත්තන්ට ගරු කරන උත්සවයක් සමරනු ලබනවා.

එය හඳුන්වන්නේ Voodoo උත්සවය ලෙසයි.

පසුගිය දිනක අප්‍රිකාවේ බෙනින් හි, ස්වදේශිකයන් Voodoo උත්සවය සැමරූ ආකාරය පහතින්.

Related posts

Leave a Comment