අද විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන

අද (ජනවාරි 25) පැය 02යි විනාඩි 20ක විදුලිය කප්පාදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ දිවා කාලයේ පැය 01 ක් සහ රාත්‍රියේදී පැය 01 යි විනාඩි 20 ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව අද විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන පහත පරිදි වනවා…

Related posts

Leave a Comment